گروه ترکیه شناسی ایران

ITURKCENTER

گروه ترکیه شناسی ایران

به منظور آشکار کردن و شناخت ابعاد پیچیده رفتار ترکیه برای علاقمندان، پژوهشگران و عموم مردم که در قالب تحلیل‌ها، مصاحبه‌ها، نشست‌ها در خصوص موضوعات تعیین شده توسط یک تیم علمی- پژوهی فعالیت می‌کند.

ffffff
353233
d70b22

LOGO

STATIONARY

درخواست مشاوره
موسسه حقوقی و داوری پردیس