سالن زیبایی سیمابل

SIMABELL

مجموعه زیبایی سیمابل در زمینه خدمات سالن زیبایی بانوان فعالیت دارد. با توجه به نوع فعالیت این سیمابل که در حوزه زیبایی است، سعی شده در هویت برند و شعار آن از نمادهایی با محوریت زیبایی استفاده شود.

LOGO

STATIONARY

درخواست مشاوره
گالری مشعلاوی